Wprawdzie początek roku mieliśmy ponad pół roku temu, ale nie wszyscy mogą być świadomi zmian jakie zostały wprowadzone w Prawie pracy. Warto je poznać, bo niektóre ze zmian mogą być szczególnie interesujące dla ludzi planujących zmianę pracy lub przedłużenie umowy z obecnym pracodawcą…

 

Okres wypowiedzenia

Okresy wypowiedzenia zostały ujednolicone i są wyrównane dla umów terminowych jak i bezterminowych i będą wynosiły:

 • 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące – w przypadku zatrudnienia okresu co najmniej 3 lat.

 

Umowa na czas nieokreślony

Po wprowadzonych zmianach, maksymalny okres zatrudnienia na umowach terminowych to 33 miesiące. W tym czasie można zawrzeć tylko trzy umowy na czas określony. Po tym czasie, kolejna przedłużana umowa musi być na czas nieokreślony.

 

Ograniczenie liczby umów o pracę

Od początku 2015 została zmniejszona liczba rodzajów umów o pracę – z czterech do trzech. Z Kodeksu zostały usunięte umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Pozostały więc umowa o pracę na czas określony, nieokreślony oraz na okres próbny. Można ją zawrzeć w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju. Pracodawca może zatrudnić pracownika na okres próbny tylko raz, choć są dopuszczane wyjątki od tej reguły.e

 

Badania lekarskie

Z obowiązku przeprowadzenia badań lekarskich, w świetle obowiązujących przepisów, zwolnione są osoby:

 • przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo
  stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30
  dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym
  pracodawcą;
 • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko
  w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku
  pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie
  stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w
  skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki
  te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z
  wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie
  niebezpiecznych.

W dalszym ciągu badaniom podlegają nowi pracownicy. Koszt badań lekarskich jest pokrywany przez pracodawcę.

(Visited 409 time, 1 visit today)